Zusammensetzung und Indikatoren

Publikationsdatum Titel Download
Okt. 22, 2021 DAXplus Maximum Sharpe Ratio  
Okt. 22, 2021 DAXglobal Agri business  
Okt. 22, 2021 DAXglobal Water  
Okt. 22, 2021 DBIX India  
Okt. 22, 2021 World Nuclear Power  
Okt. 22, 2021 DBAG Equity All  
Okt. 22, 2021 DAXglobal Russia Plus  
Okt. 22, 2021 DAXglobal Latin America  
Okt. 22, 2021 DAXglobal BRIC  
Okt. 22, 2021 DAXglobal Gold Miners  
Okt. 22, 2021 DAXglobal Asia  
Okt. 22, 2021 DAXglobal Russia  
Okt. 22, 2021 DAXglobal Asia Branchen  
Okt. 22, 2021 DAXglobal China  
Okt. 22, 2021 DAXplus Minimum Variance  
Okt. 22, 2021 World Luxury  
Okt. 21, 2021 Scale 30  
Okt. 21, 2021 General All Share  
Okt. 21, 2021 Prime All Share  
Okt. 21, 2021 DAXplus Maximum Dividend  

 

Weighting

Publikationsdatum Titel Download
Okt. 21, 2021 DAXplus Protective Put  
Okt. 21, 2021 DAXplus Covered Call  
Okt. 21, 2021 ShortDAX  
Okt. 21, 2021 DivDAX Dividend Points  
Okt. 21, 2021 DAX Dividend Points  
Okt. 20, 2021 ShortDAX  
Okt. 20, 2021 DAXplus Protective Put  
Okt. 20, 2021 DAXplus Covered Call  
Okt. 20, 2021 DivDAX Dividend Points  
Okt. 20, 2021 DAX Dividend Points  
Okt. 19, 2021 ShortDAX  
Okt. 19, 2021 DAXplus Protective Put  
Okt. 19, 2021 DAXplus Covered Call  
Okt. 19, 2021 DAX Dividend Points  
Okt. 19, 2021 DivDAX Dividend Points  
Okt. 18, 2021 ShortDAX  
Okt. 18, 2021 DAXplus Protective Put  
Okt. 18, 2021 DAXplus Covered Call  
Okt. 18, 2021 DivDAX Dividend Points  
Okt. 18, 2021 DAX Dividend Points  

 

Report

Publikationsdatum Titel Download
Okt. 21, 2021 DBAG Equity All  
Okt. 21, 2021 DBAG Benchmark Equity Germany  
Okt. 21, 2021 DBAG Equity Germany  
Okt. 21, 2021 DBAG Blue Chip Equity Germany  
Okt. 20, 2021 DBAG Equity All  
Okt. 20, 2021 DBAG Equity Germany  
Okt. 20, 2021 DBAG Benchmark Equity Germany  
Okt. 20, 2021 DBAG Blue Chip Equity Germany  
Okt. 20, 2021 DBAG Equity All  
Okt. 19, 2021 DBAG Equity Germany  
Okt. 19, 2021 DBAG Blue Chip Equity Germany  
Okt. 19, 2021 DBAG Benchmark Equity Germany  
Okt. 18, 2021 DBAG Equity All  
Okt. 18, 2021 DBAG Blue Chip Equity Germany  
Okt. 18, 2021 DBAG Benchmark Equity Germany  
Okt. 18, 2021 DBAG Equity Germany  
Okt. 15, 2021 DBAG Equity All  
Okt. 15, 2021 DBAG Blue Chip Equity Germany  
Okt. 15, 2021 DBAG Benchmark Equity Germany  
Okt. 15, 2021 DBAG Equity Germany  

 

Key Figures

Publikationsdatum Titel Download
Okt. 21, 2021 eb.rexx Germany  
Okt. 21, 2021 EUROGOV  
Okt. 21, 2021 EUROGOV Underlyings  
Okt. 21, 2021 Snapshot EUROGOV Underlyings  
Okt. 21, 2021 Snapshot EUROGOV  
Okt. 21, 2021 Snapshot eb.rexx Germany  
Okt. 21, 2021 REX  
Okt. 20, 2021 eb.rexx Germany  
Okt. 20, 2021 EUROGOV  
Okt. 20, 2021 EUROGOV Underlyings  
Okt. 20, 2021 Snapshot EUROGOV  
Okt. 20, 2021 Snapshot EUROGOV Underlyings  
Okt. 20, 2021 Snapshot eb.rexx Germany  
Okt. 20, 2021 REX  
Okt. 19, 2021 eb.rexx Germany  
Okt. 19, 2021 EUROGOV  
Okt. 19, 2021 EUROGOV Underlyings  
Okt. 19, 2021 Snapshot EUROGOV  
Okt. 19, 2021 Snapshot EUROGOV Underlyings  
Okt. 19, 2021 REX